Spelregels

ALGEMENE VOORWAARDEN DUCKRACE HELLEVOETSLUIS D.D. 18 AUGUSTUS 2018
Versie: 13 juni 2018

 1. De loterij, verder te noemen Duckrace Hellevoetsluis, wordt georganiseerd door Lionsclub Haringvliet te Hellevoetsluis en Kiwanis club te Brielle.
 2. De Duckrace Hellevoetsluis wordt georga.iseerd om geld in te zamelen ten behoeve van één of meerdere goede doelen.
 3. Voor de Duckrace Hellevoetsluis worden loten (eendjes) verkocht tegen een nominale waarde van € 5,= per lot en € 125,- per lot voor de bedrijvenrace.
 4. Door het kopen van één of meerdere loten van de eendjes of het kopen van bedrijfseenden, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 5. De Lionsclub Haringvliet en Kiwanis Club Brielle bewaart en gebruikt uitsluitend het e-mailadres van de deelnemers voor zover die rechtstreeks door de deelnemers worden opgegeven door middel van het invullen van de gegevens op de loten. Deze gegevens worden opgenomen in het deelnemersbestand van de Lionsclub Haringvliet en Kiwanis. De deelnemer geeft door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden, waaronder promotionele doeleinden en – in voorkomend geval – het benaderen van deelnemers voor het uitreiken van prijzen. Nadat alle prijswinnaars op de hoogte zijn gesteld, zullen alle persoonsgegevens worden vernietigd.
 6. De oplage van het aantal loten bedraagt maximaal 10.000 stuks. De loten mogen tot aanvang van de Duckrace Hellevoetsluis verkocht worden.
 7. De Duckrace Hellevoetsluis is voor iedereen gratis toegankelijk via het Vestingdagen Hellevoetsluis terrein.
 8. De organisatie behoudt zich het recht voor om de Duckrace Hellevoetsluis af te gelasten indien er niet meer dan 1.000 loten zijn verkocht tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Duckrace. Indien dit het geval mocht zijn dan zullen de kopers van de loten hierover zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld via voornoemde website en worden de op naam gekochte loten bij inlevering t.w.v. het aankoopbedrag gerestitueerd.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor de Duckrace Hellevoetsluis af te gelasten, dan wel te verplaatsen naar een andere datum, dan wel een later tijdstip, afhankelijk van technische-, organisatorische-, dan wel weersomstandigheden; een en ander te beoordelen door de organisatie.
 10. Lionsclub Haringvliet en Kiwanis Club Brielle bepalen de wijze waarop de toeschouwers de wedstrijd kunnen volgen. Het is verboden om de traject-afsluiting te overschrijden en om enig contact te maken met het water gedurende de Duckrace Hellevoetsluis.
 11. De eendjes worden op de wedstrijddag zoveel mogelijk tegelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten. Lionsclub Haringvliet en Kiwanis behouden zich het recht voor om dit in verschillende ronden te doen en vervolgens een laatste finaleronde te houden, waarbij de winnende eendjes uit de eerste ronden meedoen.
 12. De bedrijfsducks mogen door het desbetreffende bedrijf “gepimpt” worden (logo’s, versiering e.d.). De eenden mogen niet worden voorzien van enige vorm van aandrijving.
 13. Lionsclub Haringvliet en Kiwanis Club Brielle behouden zich het recht voor om eendjes die vast komen te zitten in het parcours uit de wedstrijd te nemen. De winnaars van de loterij zijn de eerste eendjes die (in de laatste ronde) over de finish komen. Indien een eendje niet identificeerbaar blijkt dan wordt het volgende eendje aangewezen als winnaar.
 14. De Duckrace Hellevoetsluis wordt gehouden onder toezicht van de Notaris Mr. M. van Hoven, notaris te Hellevoetsluis, dan wel diens plaatsvervanger, dan wel een nader aan te wijzen notaris. Deze zal de uitslag van de Duckrace Hellevoetsluis bepalen. Over de uitslag van de trekking wordt niet gecorrespondeerd.
 15. Slechts de eendjes die eigendom zijn van Lionsclub Haringvliet en Kiwanis Club Brielle komen in aanmerking voor een prijs. De eendjes blijven eigendom van Lionsclub Haringvliet en Kiwanis Club Brielle. Andere eendjes worden uit de wedstrijd gehaald en zijn uitgesloten van deelname. De Bedrijfsducks worden het eigendom van de bedrijven.
 16. De prijzen vallen slechts op de lotnummers die op het moment van de Duckrace Hellevoetsluis verkocht en betaald zijn. Met betaald wordt bedoeld dat het geld uiterlijk op het moment van aanvang van de betreffende editie Duckrace Hellevoetsluis, d.w.z. de tewaterlating van de eerste eenden, op de rekening staat van Lionsclub Haringvliet.
 17. Zo spoedig mogelijk na de gehouden Duckrace Hellevoetsluis zullen de nummers van de winnende eenden gepubliceerd worden op de website: www.duckracehellevoetsluis.nl. De prijzen die niet op de dag zelf worden geclaimd moeten binnen één jaar na de betreffende editie van de Duckrace geclaimd worden door overhandiging van het originele lot na het maken van een afspraak via onderstaand e-mailadres, anders vervalt de prijs. Uitreiking van de prijzen zal op een door de organisatie nader te bepalen wijze, tijd en locatie plaatsvinden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afhalen van de prijzen.
 18. Alle prijzen worden uitgereikt aan meerderjarigen (+18 jaar); legitimatie verplicht. Indien (per abuis) de naam van een minderjarige is vermeld op een van de winnende loten, zal een van diens ouders of verzorgers als deelnemer worden aangemerkt en zal de prijs worden uitgereikt aan die ouder of verzorger.
 19. De kansspelbelasting (indien van toepassing) zal worden afgedragen door de organisator van de Duckrace Hellevoetsluis.
 20. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld tegen geld.
 21. Bij aankoop van een lot dient de koper zijn persoonlijke gegevens te verschaffen. Bij onjuiste en/of onvolledige gegevens, zodanig dat de organisatie zonder inspanning de koper niet kan traceren, vervalt het recht op eventuele prijzen.
 22. De winnaar van de hoofdprijs verbindt zich er tevens toe om zijn medewerking te verlenen tot het nemen van foto’s bij het uitreiken van de prijzen en verleent hierbij zijn onherroepelijke volmacht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
 23. In alle situaties waarin de voorwaarden niet voorzien, alsmede bij geschillen, beslist het bestuur van Lionsclub Haringvliet en Kiwanis Club Brielle in overleg met de toezichthoudende notaris. Deze beslissingen zijn bindend en kunnen niet betwist worden.
 24. De aansprakelijkheid van Lionsclub Haringvliet en Kiwanis Club Brielle is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar wordt uitbetaald.
 25. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders van Lionsclub Haringvliet en Kiwanis Club Brielle is uitgesloten.
 26. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisatie worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 27.  Druk en typefouten voorbehouden.

Getekend:
Lionsclub Haringvliet te Hellevoetsluis
Kiwanis Club Brielle te Brielle

 

De Duckrace te hellevoetsluis is gehouden. Om de winnaars te zien, zie prijzen pagina in menu. Dismiss